Hostings

Kāpēc Dot IT
Izvēloties hostingu pie mums Jūs iegūsiet drošu un stabilu risinājumu. Mūsu serveri atrodas drošā datucentrā ar patstāvīgu strāvas pieslēgumu un ģenerātoru back up risinājumu. Kā arī starptautisku ātru internetu pieslēgumu. Mēs izmantojam tikai jaunākos serveru risinājumus, lai sniegtu kvalitatīvu pakalpojumu. Mūsu serveru noslogojums nepārsniedz 5%. Vidējais hostinga servera noslogojums ir 0.02-0.2%, kas nodrošina labu darbību un veiktspēju.

Kas ir hostings
Lai mājas lapa vai cita web sistēma būtu katram interneta lietotājam pieejama no sava datora globālajā interneta tīklā, nepieciešams web hostings. Web hostings nodrošina mājas lapas pieejamību un darbību. Tātad, ja Tev ir mājas lapa un gribi, lai to internetā apskata citi, Tev nepieciešams web hostings..

Ko sevī ietver hostings
Web hostings nodrošina mājas lapas darbību. Savu mājas lapu varēsi izvietot uz FTP servera. Hostinga kompānija nodrošinās piekļuvi FTP, lai varētu augšuplādēt savu mājas lapu ar FTP klientu. Līdzīgi kā ierakstīt mājas lapu datora cietā diska izveidotajā katalogā. Parasti tiek piešķirts konkrēts diska vietas apjoms, cik daudz iespējams izmantot mājas lapai. Diska vietas apjomu nosaka cena, cik maksāsi par hostingu. Vairāk diska vietas maksās dārgāk. Nepieciešams izvēlēties sev nepieciešamo daudzumu ar rezervi uz priekšdienām.

Dot IT hostings
Mēs piedāvājam augstas klases hostingu un personīgiem serveriem. Mūsu mērķis ir nodrošināt klientam lielisku hostingu, augstas klases atbalsta dienestu, pievilcīgu cenu.

 • XS
 • 2
 • Min. term. 12 mēneši
 • HDD 2 GB
 • 1 DOMĒNS
 • MySQL – 0
 • E-PASTI – 5
 • CLASSIC
 • 4
 • Min. term. 6 mēneši
 • HDD 5 GB
 • NEIEROBEŽOTI DOMĒNI
 • MySQL – 2
 • E-PASTI – Neierobežoti
 • SSD
 • 10
 • Min. term. 1 mēnesis
 • HDD 20 GB
 • NEIEROBEŽOTI DOMĒNI
 • MySQL – neierobežoti
 • E-PASTI – Neierobežoti
 • E-COMMERCE
 • no 15
 • Min. term. 1 mēnesis
 • INDIVIDUĀLI
 • NEIEROBEŽOTI DOMĒNI
 • MySQL – neierobežoti
 • E-PASTI – Neierobežoti

Hostinga distances līgums

1.
Līdzēji

1.1.
Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un SIA “Dot IT” reģ. Nr. 50103744181, (šeit un turpmāk tekstā Dot IT), no otras puses, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

2.
Līguma priekšmets

2.1.
Dot IT sniedz Klientam šajā līgumā norādītos pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pakalpojumi), un klient apņemas apmaksāt šos Pakalpojumus, saskaņā ar Klienta izvēlēto tarifu plānu un šī līguma noteikumiem. Dot IT Pakalpojumu apjoms, tehniskie parametri, tarifu plāni un apmaksas kartība tiek noteikti šī līguma Pielikuma Nr. 1. (kas atrodas pēc adreses: http://www.dotit.lv/hostings)

3.
Norēķinu kārtība

3.1.
Apmaksa par Pakalpojumiem tiek veikta pirms Pakalpojumu saņemšanas saskaņa ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz Dot IT izrakstītu rēķinu, 7 (septiņu) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas brīža. Dot IT nav reģistrēts PVN maksātāju reģistrā.

3.2.
Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu Dot IT no Klienta var pieprasīt maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu. Parāda saistību esamības gadījumā kārtējais maksājums tiek ieskaitīts tikai pēc līgumsoda un iepriekšējo nesamaksāto maksājumu segšanas.

4.
Pakalpojumu izmantošanas noteikumi

4.1.
Klients uzņemas pilnu atbildību par jebkuru darbību, ko viņš veic izmantojot Pakalpojumus

4.3.
Klients apņemas ievērot Pakalpojumu lietošanas noteikumus.

4.8.
Ja Klients pasūta domēna reģistrācijas pakalpojumu .lv zonā, klienta pienākums ir iepazīties ar domēna reģistrācijas noteikumiem .lv zonā –http://www.nic.lv/resource/show/15

5.
Klienta pienākumi

5.1.
Klientam ir jātur parole slepenībā un Klients uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas to izmantojot.

6.
Dot IT tiesības

6.1.
Dot IT apņemas garantēt 99.8% nepārtrauktu pieeju pasūtītajiem Pakalpojumiem, izņemot gadījumus, kas ir ārpus Izpildītāja ietekmes un kontroles, tajā skaitā Interneta zudumi trešo personu vainas dēļ, kurus Izpildītājs nav varējis novērst.

6.2.
Dot IT veic hostinga klientu kontu rezerves kopēšanu vienu reizi diennaktī. Katrs Pasūtītājs ir pats atbildīgs par savā kontā glabātās informācijas rezerves kopēšanu, ja ir nepieciešamas vairāk rezerves kopiju kā Pakalpojumu sniedzējs to piedāvā.

6.3.
Savu iespēju robežās Dot IT nodrošina datubāzu un programmatūras aizsardzību pret nelegālu kopēšanu.

7.
Klienta konta slēgšana

7.1.
Dot IT patur tiesības uz laiku vai pavisam slēgt un dzēst Klienta kontu gadījumā ja:

a) Klients pārkāpj šī līguma noteikumus
b) Klients kavē pakalpojumu apmaksu par vairāk kā 7 dienām

8.
Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana

8.1.
Līgums stājas spēkā ar pieteikuma aizpildīšanas brīdi un hostinga konta automātisku izveidi, kura pieejas datus Klients saņem savā e-pastā

8.3.
Klients var vienpusēji izbeigt Līguma darbību pirms Līguma termiņa beigām, par to brīdinot Dot IT līdz apmaksātā perioda beigām, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz Izpildītāja e-pastu info@dotit.lv.

8.4.
Visos šī līguma darbības izbeigšanas gadījumos starp pusēm tiek veikts galīgs norēķins par Klientam sniegtajiem Pakalpojumiem līdz konta slēgšanas brīdim, un tikai ar šo brīdi Līguma darbība tiek uzskatīta par izbeigtu.

9.
Neparedzēti apstākļi

9.1.
Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos Līdzējs nav vainojams. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi vai zudumi enerģijas padevē.

10.
Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana

10.1.
Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.

10.2.
Visas domstarpības, kas ir saistītas ar Līgumu tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Distances līgums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

LR MK Noteikumi Nr.207 “Noteikumi par distances līgumu”
Patērētāju tiesību aizsardzības likums
LR MK Noteikumi Nr. 631″Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu”

Serveru īre

Dot IT piedāvā īrēt izdalītos serverus, virtuālos serverus un reseller serverus.

Piedāvājam arī apkalpot šos serverus.

Serverus iespējams īrēt ar administrācijas paneli un bez tā.

Cenas sākot ar 40 eur/mēnesī.

Zemāk daži piemēri serveru cenām. Katram klientam piemeklēsim labāko risinājumu.

 • Intel Xeon E3-1200 v3
  no 75 €
  32 gb DDR3 ram, 4 x HDD vai SSD
 • Intel Xeon E3-1200 v5
  no 92 €
  64 gb DDR4 ram, 4 x HDD vai SSD
 • Intel Core i3-3220
  no 39 €
  16 gb DDR3 rams, 4 x HDD vai SSD

2019 © Copyright | Sia, Dot IT, Reg. Nr.: 50103744181, Banka: A/S Swedbank, Konts: LV76HABA0551037690424